کرنولوژی بندرعباس در سال 1297 به روایت تصویر

در بحبوبه جنگ جهانی اول انگلیسی ها منباب محافظت از منافع و حیطه استقرار و تسلط بر هندوستان ، تحرکات جدیدی را رقم زدند . به بهانه ناامنی راهها پلیس جنوب را تشکیل داده و با تجهیز کنسولگری های بندرعباس کرمان سبزوار و زاهدان هلالی محافظتی  را جهت جلوگیری از نفود احتمالی بلشویکها  بنا نهادند . لازمه این ارتباط خطوط تلگراف اسکله و راههای مواصلاتی بود که جهت نقشه برداری از مسیر راه شوسه مورد نظر عکسبرداری هوایی انجام دادند . پس اولین عکسهای هوایی که در ایران به ثبت رسیده می بایست متعلق به بندرعباس باشد . در نهم شهریور 1297 سر رولف مکفرسون خلبان انگلیسی تعدادی عکس هوایی از بندرعباس و کوه های شمال بندرعباس گرفته تا راه شوسه مورد نظر سرپرسی سایکس ، رئیس پلیس جنوب جانمایی گردد . ما به نیت آنها کاری نداشته و از آنجه برای ما باقیمانده بهره می بریم . در این تصویر نمایی کلی از شهر بندرعباس پیش روی ماست که به تا حد شناسایی شماره گذاری شده اند .

بندرعباس در روز نهم شهریور 1297 اولین عکس هوایی ایران

1- اسکله مبارکه عباسی 2- گلکنی بزرگ شهر و محل مخابرات و پست مرکزی امروزی 3- مصب خور گورسوزان 4- دوبی Doubi یا رختشورخانه و محل خروج آب از قنات احمد خانی ، مصلی فعلی 5 – منزل گله داری 6- منزل شریف 7- کنسولگری انگلیس و بیمارستان ثریای بعدی 8- منزل شهبندر یا رئیس گمرک 9- بقایای کاروانسرایی که سدید ابتدا آنرا قلعه می پنداشته و بعد متوجه می شود که بقایای کاروانسرایی است . 10 – راگه کرمونی ، راه مواصلاتی به طرف کرمان 11 – راه نایبند به کنسولگری 12 قنات احمدخانی 13 -راه خواجه عطا به کنسولگری .

کوه های شمال بندرعباس